ප්‍රොපෝටා 1996 සිට මේ වන තෙක් ස්මාට් ෆෝන්, අයිපොඩ් හා එම්පී 3 යන්ත්‍ර, ඊ පොත්, ජී.පී.එස්, ඩිජිටල් කැමරා හා පරිගණක සඳහා 3000කට අධික වූ වර්ග වල ආවරණ, තිර ආවරණ, කේබල් හා විදුලි පද්ධති විසඳුම් යනාදි වූ විවිධ උපාංග නිර්මාණය කරමින් හා නිෂ්පාදනය කරමින් සිටියි. ප්‍රොපෝටා අපිට ජංගම උපාංග හා ප්‍රයෝගයන් පිලිබඳව ඉමහත් වූ දැනුමක් මෙන්ම, කර්මාන්තයේ නව ප්‍රවණ්තා හා විලාසිතාවන් පිළිබඳව සංවේදීතාවක්ද උරුම වී ඇත.

එපමණක් නොව අසරණ සරණ සඳහා වන කැපවීම පිලිබඳ නිහතමානී ආඩම්බරයක් හද තුළ දරන අපගේ හදවතෙ අපගේම ලක්මව, ශ්‍රි ලංකාව වෙසෙස් ලෙස කිරුළු දරා හිඳියි.

proporta education foundation